Vergoedingen zorgverzekeraar

Fysiotherapie Corpus Activum heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Mocht u twijfelen of uw verzekeraar hier bij zit, verifieert u dit dan van tevoren.

Vergoeding bij een niet-chronische indicatie

  • Kinderen tot 18 jaar: 9 tot max. 18 behandelingen uit de basisverzekering, vanaf de 19e behandeling wordt het slechts vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
  • 18 jaar en ouder: alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoeding bij een chronische indicatie

  • Kinderen tot 18 jaar: krijgen alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
  • 18 jaar en ouder: pas vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit een eventuele aanvullende verzekering. Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dient u deze kosten zelf te betalen.
  • Houdt u bij een chronische indicatie rekening met het wettelijke eigen risico.

Hoeveel behandelingen fysiotherapie worden vergoed is afhankelijk van uw verzekeraar en het aanvullende pakket. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt, als klant van de verzekeraar, om hiervoor de polis te raadplegen. Fysiotherapie Corpus Activum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het niet vergoeden van uw behandelingen door uw verzekeraar.

Afspraken en betalingsvoorwaarden

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Voor annulering van afspraken op maandag geldt, dat dit vóór 08.00 uur gedaan dient te worden. Het annuleren van afspraken kan aan de balie, telefonisch, per fax en per e-mail info@corpusactivum.nl. Bij afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, behouden wij ons het recht voor deze in rekening te brengen. Deze nota’s worden niet door uw verzekeraar vergoed.

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en (de fysiotherapeut van) Corpus Activum. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien deze betalingstermijn is overschreden bent u wettelijk in gebreke en kunnen verdere (gerechtelijke) stappen tot inning van de nota worden genomen. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor uw rekening.

Kwaliteitsmeting in de zorg

Zoals u wellicht weet, spannen de o.a. zorgverzekeraars zich enorm in de kwaliteit van zorgverleners te meten. Ook binnen de fysiotherapie. Deze kwaliteitsmeting vinden wij een goede zaak. De kwaliteitsmeting bestaat uit het meten van patiënttevredenheid en uit het aanleveren van data.

Patiënttevredenheid

Wij werken met de ‘CQ-Index meting’. Met behulp van de CQ-Index wordt de kwaliteit van zorg vanuit uw oogpunt in kaart gebracht. Het is een methode om ervaringen van cliënten te meten en te analyseren door middel van vragenlijsten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door MediQuest, een extern onderzoeksbureau. Uw antwoorden worden volgens het onderzoeksbureau anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zijn als praktijk verplicht gegevens aan te leveren, waarmee dit bureau de meting kan uitvoeren. Welke gegevens dit precies betreft, kunnen wij niet beïnvloeden; dit is een automatisch proces. Uitgebreidere informatie m.b.t. deze kwaliteitsmeting is op aanvraag beschikbaar. Wij zijn als praktijk verplicht mee te werken aan dit kwaliteitsonderzoek. Uiteraard heeft u als patiënt wel een keuze. Wij willen vragen uw keuze aan te geven op ons intakeformulier.

Data aanlevering

Wij als praktijk en onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij ‘Keurmerk Fysiotherapie’. Onze fysiotherapeuten zijn continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut.

Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Privacy Statement

Corpus Activum is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de praktijk van essentieel belang is. Tot onze activiteiten behoort dan ook een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Hierbij houdt Corpus Activum zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt waar ze nodig zijn voor het verlenen van goede zorg en voor een goede bedrijfsvoering. Zelfs voor overleg met uw (huis)arts en voor het verplichte doorsturen van uw gegevens ten behoeve van (kwaliteits)onderzoek vragen wij uw specifieke toestemming.

Wanneer u vragen heeft over de wijze waarop Corpus Activum omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Dit kan uiteraard ook per e-mail: info@corpusactivum.nl.

Aansprakelijkheid

Corpus Activum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen, die binnen of buiten het bedrijf plaatsvinden.

Indien kinderen niet worden behandeld door een fysiotherapeut is het voor hen niet toegestaan om zonder begeleiding de oefenruimte te betreden. Dit in verband met hun eigen veiligheid en met die van de andere patiënten/cliënten.

Vragen / opmerkingen / info / klachten

Voor vragen, opmerkingen en informatie kunt u terecht bij de receptie of uw behandelend therapeut. Alle fysiotherapeuten van Corpus Activum zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Bij de uitgang kunt u desgewenst ook anoniem een opmerking of klacht in de speciaal daarvoor bedoelde witte (ideeën)bus deponeren.

Openingstijden en bereikbaarheid

In principe kunnen afspraken fysiotherapie plaatsvinden op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 07:00 uur en 17:00 uur en op woensdag en donderdag tussen 8:00 uur en 17:00 uur. In overleg kunnen fysiotherapeutische behandelingen ook plaatsvinden op maandag tot en met donderdag tussen 17:00 en 21:00. Onze praktijk kent standaard wel ruimere openingstijden voor trainingen en sportactiviteiten.

Voor vragen over facturen en declaraties verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met onze debiteurenadministratie op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09:00 uur en 11:30 uur. Dit kan uiteraard ook per e-mail: info@corpusactivum.nl

  Maak hier een afspraak voor uw abonnement training: Kijk hier voor meer informatie.